Обработка на първични счетоводни документи; Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС; Отчитане на дълготрайните активи;

Периодичен отчет на вземанията от клиенти; Управление и планиране на паричните потоци; Управление и оптимизиране на данъчните задължения;

Изготвяне на трудови договори и цялостна трудова документация; Подържане на лични досиета на служителите според изискванията на действащото законодателство; Подаване на уведомления до НАП във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;

Решаване на данъчни, трудови и осигурителни казуси в съответствие с действащото законодателство; Консулт.ации относно данъчните ефекти от различни сделки и видове стопанска дейност; Консултации във връзка с формата на наемане на персонал;

Данъчни консултации за доходите на местни и чуждестранни физически лица; Изготвяне и подаване на декларации – годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложения към нея, декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължими данъци, декларации обр. 1 и 6, и др.; Регистрация по ЗДДС; изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС;

Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, счетоводни документи и др.; Съдействие на проверяващи органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;

Разработване на бизнес-планове; Управление на проекти; Стратегическо управление;

Управление на договорни взаимоотношения; Учредяване и комплексна регистрация на фирми; Правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;

Административни услуги свързани с придобиването на статут за продължително пребиваване в Република България за чуждестранни лица; Услуги за безработни лица – съдействие при регистрация в Бюро по труда, подаване на декларации в НАП, консултиране по въпроси на социалното и здравно осигуряване.