Данъчни и други консултации

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Данъчни и други консултации
danacni-drugi

Данъчни и други консултации

  • Решаване на данъчни, трудови и осигурителни казуси в съответствие с действащото законодателство;
  • Консулт.ации относно данъчните ефекти от различни сделки и видове стопанска дейност;
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонал;
  • Консултации във връзка с ползване на данъчни облекчения;
  • Текущи консултации относно измененията на законовата нормативна уредба;
  • Прилагане на процедури по Спогодби за социална сигурност, международно данъчно облагане и избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).

related services