Други счетоводни услуги

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Други счетоводни услуги
drugi-scetovodni-uslugi

Други счетоводни услуги

 • Периодичен отчет на вземанията от клиенти;
 • Управление и планиране на паричните потоци;
 • Управление и оптимизиране на данъчните задължения;
 • Водене на аналитична отчетност според специфичните изисквания на клиента;
 • Водене на склад;
 • Съставяне на мениджърски отчети според изискванията на клиента;
 • Отчитане и изчисляване на служебни пътувания и командировки;
 • Отписване на изтекли по давност публични задължения;
 • Изготвяне на граждански и авторски договори, и начисленията, свързани с тях; подаване в НАП на декларации с данни за осигурените лица;
 • Консултации по Закона за счетоводството;
 • Консултации по въпроси на трансферното ценообразуване, сделки със свързани лица и определяне на пазарни цени;
 • Преглед и анализ на счетоводната отчетност и администрирането на персонала в действащи предприятия.

related services