Услуги „Труд и работна заплата“ и „Личен състав“

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Услуги „Труд и работна заплата“ и „Личен състав“
trz-uslugi

Услуги „Труд и работна заплата“ и „Личен състав“

  • Изготвяне на трудови договори и цялостна трудова документация;
  • Подържане на лични досиета на служителите според изискванията на действащото законодателство;
  • Подаване на уведомления до НАП във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
  • Въвеждане и обработка на данни за служителите по трудовите им правоотношения; изчисляване и превод на работни заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки, данъци, обезщетения; изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати, служебни бележки и справки;
  • Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП;
  • Изготвяне и подаване в НОИ на данни за периоди на временна неработоспособност, майчинство и др.;
  • Следене на елементите на трудовите правоотношения със служителите – изтичащи срокове, неизползвани отпуски и др.;
  • Попълване на трудови книжки;
  • Комуникация с НАП, НОИ, Инспекция по труда и др. органи, и оказване на съдействие при инспекции и проверки;
  • Анализ и консултации по управление на човешките ресурси.

related services