Комплексно счетоводно обслужване

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Комплексно счетоводно обслужване
kompleksni-uslugi

Комплексно счетоводно обслужване

 • Обработка на първични счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС;
 • Отчитане на дълготрайните активи;
 • Подаване на справки към БНБ;
 • Фактуриране;
 • Електронно банкиране;
 • Подаване на месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ;
 • Подаване на документи към съответните учреждения и ведомства;
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по Националните и Международните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети;
 • Оповестяване и публикуване на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО, ЗМТД, ЗДДФЛ и др.

related services