Ползва ли се данъчно облекчение по СИДДО при публични задължения в България?

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Ползва ли се данъчно облекчение по СИДДО при публични задължения в България?